Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична


Випуск
39
Рік 2006
В. Капустяник, Ю. Корчак, А. Батюк  Спектри поглинання і доменна структура кристалів NH(CH3)3CuCl3 2H2O // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 3-9
О. Ананьїна, С. Бабко, І. Яновський  Моделювання поверхонь Ge(100) і Si (100) за допомогою кластерів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 10-16
М.Любченко, Ю.Степановcький  Деякі особливі електромагнітні властивості частинки зі спіном 1 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 17-22
О.Хоменко  Стохастичні моделі плавлення ультратонкої плівки мастила // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 23-35
В.Беднарський, Д.Степанчиков, Г.Чуйко  Розрахунки густини енергетичних станів у межах узагальненої моделі Кілдал-Боднара (на прикладі Cd3As2) // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 36-42
М.Лінтур, М.Приходько, Л.Маркович, С.Поп  Спектральний склад та властивості вимірювання, яке виникає під час бомбардування електронами поверхні чистого і легованого кремнію // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 43-47
М.Приходько, Т.Ігнац, Л.Маркович, С.Поп  Спектральний склад та поляризаційні властивості випромінювання під час бомбардування електронами поверхні лужно-галоїдних кристалів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 48-53
А.Кротько, Ю.Степановcький  Високозбуджений двовимірний атом водню у магнітному полі // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 54-59
В.Келемен, В.Стойка, Є.Ремета  Пружнє розсіювання повільних електронів атомами кальцію в наближенні оптичного потенціалу // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 60-67
С.Шульга, О.Яценко  Суперпозиція синглетного та триплетного впорядкувань у двокомпонентній фермі-рідині // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 68-75
С.Свелеба, І.Катеринчук, О.Семотюк, О.Фіцич, Ю.Панківський, І.Куньо  Скорельований рух Т-груп у парафазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 76-81
Ц.Криськов, М.Киселюк, С.Левицький, Н.Мельник  Вплив домішок на тип провідності сполук на основі телуриду свинцю // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 82-87
В.Мотущук  Генераційно-рекомбінаційні процеси в тонкоплівкових сонячних елементах на основі CdTe // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 88-94
Ю. Лісунова, М. Лісунова, Н. Головіна  Дослідження пружних властивостей напівпровідникових нанотрубок // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 95-100
Р.Гуль, В.Ільченко, П.Лісняк  Про деякі особливості впливу парів етилового спирту на електрофізичні параметри контактів SnO2-p-Si, отриманих за допомогою спрей-технологій // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 101-105
В.Виставкіна, О.Васильєва  Вплив термообробки на структуру та властивості магнітів системи Nd-Fe-C // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 106-112
Д.Захарчук  Зміна параметра анізотропії рухливості в n-Ge залежно від дози g-опромінення та підсвічування // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 113-121
С.Любченко, О.Рогачова  Вплив температури підкладки на знак носіїв заряду у плівках PbTe // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 122-126
О.Харитонова, В.Виставкіна, Г. Брехаря  Магнітні системи Nd-Fe-B, армовані вуглеволокном // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 127-134
М.Бойко, Ц.Криськов, С.Левицький  Термоелектричні властивості нестехіометричних сполук сульфіду та селеніду свинцю // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 135-139
В.Андрющенко, Д.Богайчук, Т.Шаповал  Моделювання змін орієнтаційних співвідношень кристалічних граток за допомогою матричного аналізу // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 140-143
Д.Бородай, І.Коломієць, М.Бородай  Дослідження інтегрального коефіцієнта поглинання сонячної радіації теплозахисної ізоляції орбітального корабля "БУРАН" // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 144-151
Г.Мирончук, П.Трохимчук  Моделювання кінетично-динамічних ланцюжків релаксаційної оптики // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 152-154
О.Дьомін, О.Прокоф'єва, О.Коваленко, І.Штамбур  Визначення макроскопічних параметрів напівпровідникових зразків за допомогою резонансних вимірювань // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 155-159
В.Лапшин, О.Стоянов, В.Ткаченко, І.Ткаченко  Обчислення дисперсійних характеристик плоскопаралельного гофрованого плазмового хвилеводу // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 160-162
М.Ковальчук, М.Стоділка, М.Гірняк  Дослідження фізичних умов у сонячних корональних дірах по лініях водню: попередні результати // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 163-175
В.Русов, Т.Зеленцова, О.Михалусь  Астрофізична модель глобального клімату Землі // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 176-182
М.Гірняк, М.Ковальчук  Дослідження впливу ефектів надтонкої структури ліній на визначення вмісту хімічних елементів в атмосфері Сонця. І. Перевизначення вмісту елементів із непарними атомними та зарядовими числами: Mn і Co // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 183-192
В.Русов, В.Тарасов, Д.Літвінов  Обчислення антинейтринних спектрів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 193-200
В.Горяшко, К.Ільєнко  Хвилеводний лазер на вільних електронах // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 201-215
В.Стойка, Є.Ремета  Аналітична апроксимація статичних потенціалів та електронних густин атомних систем // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 216-220
І.Жихарєв, С.Бухтіярова, Є.Горбенко  Теорія спін-переорієнтаційних переходів у нанорозмірних тонких плівках // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 221-226
А.Яльч, М.Приходько, С.Поп  Поляризація оптичного випромінювання під час бомбардування поверхні кристала рубіну електронами средньої енергії // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 227-231
В.Баглай, І.Лисий, А.Понеділок, Н.Розізнана  Визначення показника заломлення халькогенідних склоподібних матеріалів As2S3 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 232-235
Р.Рійвес, В.Кельман, Ю.Жменяк, Ю.Шпеник, С.Улусова  Вплив домішки срібла на роботу лазера на парі міді // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 236-244
Є.Світличний, В.Кельман, Ю.Жменяк, Ю.Шпеник  Особливості імпульсної генерації лазера на самообмежених переходах іонізованого кальцію // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 245-252
М.Гензель, Й.Ковальчік, Й.Душа, А.Юхаш, Й.Лендвай  Апаратне визначення мікротвердості сполук на основі MoSi2 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 253-260
В.Русов, В.Тарасов, С.Косенко, В.Большаков  Урахування запізнілих нейтронів в нестаціонарних нейтронних мультиплікувальних системах та кінетичні рівняння реактора Л.П.Феоктистова // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 261-267
Ю.Коваль, Л.Ящинський, С.Федосов  Ефект перемикання в кристалах CdSb, легованих Te // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 268-272
В.Гранкін, С.Альошин, С.Волощук  Електронні процеси на поверхні широкозонних напівпровідників у збудженні атомами теплової енергії та ультрафіолетовим світлом // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 273-281
В.Беднарський, О.Дворник, Н.Дон, В.Мартинюк, Г.Чуйко  Аналіз температурних залежностей параметра Полуботка для упорядкованих фаз арсенідів цинку та кадмію (Zn3As2, Cd3As2) // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 282-287
Г.Яковлева, О.Рогачова  Вплив сурми на мікротвердість вісмуту // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 288-293
Н.Волчок, О.Гохман  Дослідження орієнтаційної залежності коефіцієнта ушкоджень прокатаних листів технічного титану ВТ1-0 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 294-299
Б.Благітко, В.Бригілевич, І.Ярмоловський  Виділення сигналу з суміші сигнал-шум за допомогою вейвлет-перетворення // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 300-306
І.Болеста, Т.Кулай  Фононні спектри Ag2CdI4 і Ag2HgI4 в далекій ІЧ ділянці // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 307-310
М.Бойко, М.Киселюк, С.Левицький  Подолання нестабільності типу провідності у твердих розчинах Pb1-xGexTe // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  39, 2006.- С. 311-314
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти