Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична


Випуск
40
Рік 2007
Є. Корнієнко, О. Гомонай, В. Локтєв  Дослідження впливу форми кристала компенсованого АФМ типу "легка площина" на спектр АФМР // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 3-7
Г. Горбик, К. Ільєнко  Обчислення потенціалу, cтвореного електричним зарядом у циліндричній камері дрейфу // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 8-13
В. Турка, В. Варюхін, А. Прудніков, Р. Шалаєв  Вплив УФ-випромінювання на структуру і властивості алмазоподібних плівок a-C:N // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 14-20
С.Шутов, Д.Степанчиков, Т.Гоголева  Перспективи використання фосфіду кадмію (Cd3P2) як матеріалу для термофотовольтаїчної системи // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 21-26
М.Ковальчук, М.Стоділка, М.Гірняк, І.Лаба  Вплив параметрів поглинаючого середовища в плямах і поза ними на фраунгоферові лінії у спектрі Сонця // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 27-34
М.Мороз  Т-х простір та плинність фізичних властивостей кристалів гомогенних фаз неорганічних систем. Система Ag-Sn-S // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 35-41
І.Куньо, І.Карпа, С.Свелеба, І.Катеринчук, О.Семотюк, О.Фіцич, Ю.Панківський  Поворот оптичної індикатриси в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 42-48
М.Ковальчук, М.Стоділка, М.Гірняк, І.Лаба  Дослідження хромосферної сітки як горизонтальної неоднорідності реальної хромосфери Сонця // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 49-56
О.Галдіна  Термодинамічні властивості моделей Бекстера й Ешкіна-Теллера в критичній області // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 57-63
Д.Бородай  Дослідження оптичних характеристик антиерозійного покриття теплозахисних плиток оболонки космічного корабля "Буран" // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 64-70
О.Хоменко, Я.Ляшенко  Вплив кореляцій температури на фазову кінетику граничного тертя // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 71-85
Р.Шмегера, С.Дуб  Механічні властивості нанооб'ємів високочистої міді // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 86-93
Л.Монастирський, І.Оленич  Світловипромінювання та фототермостимульована деполяризація гетероструктур на основі поруватого кремнію // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 94-100
Р.Луців, О.Бабич, Я.Бойко, М.Васюк, І.Габрієль, М.Матвіїв  Синтез та дослідження ртутьвмісних ВТНП із впровадженням кадмію // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 101-104
В.Рудик, В.Капустяник, Ю.Еліяшевський, М.Партика  Вивчення особливостей кристалічної структури твердих розчинів [(CH3)2NH2]5Cd2CuCl11 методом спектроскопії КРС // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 105-116
Б.Павлишенко  Векторизація кластерів на растрових зображеннях електронної мікроскопії // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 117-121
С.Свелеба, І.Куньо, І.Катеринчук, О.Семотюк, І.Карпа, О.Фіцич, Ю.Панківський  Вплив напруженості електричного поля на модульовану структуру кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 122-129
І.Яриновська  Преципітація як механізм утворення фосфатних каменів урини // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 130-136
О.Куций, Я.Шопа  Прецизійне вимірювання ступеня поляризації світла // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 137-143
Р.Шувар, О.Столярчук  Чисельний розв'язок фундаментальної системи рівнянь для задач стаціонарної фотопровідності // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 144-152
T.Кавецький, O.Шпотюк, В.Бойко, Я.Філіпецкі, M.Попеску  Вивчення природи нанопустот у бінарних халькогенідних стеклах методами рентгенівської дифракції із застосуванням до першого різкого дифракційного піку позитронної анігіляції та Монте-Карло моделювання // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 153-158
Р.Сігнерскі  Моделювання фотогальванічних властивостей двохшарових органічних систем // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 159-167
Г.Лах, Л.Лясковскі, Я.Свіонтек-Прокоп, Я.Свіонтек, С.Ткачук  Вплив домішки додецилмалеінату на електричні та діелектричні властивості поляризованого поліетилену // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 168-173
А.Томашевська, З.Стенпіень, П.Савіцкі  Статистичний метод обробки зображень, отриманих за допомогою польового іонного мікроскопа // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 174-179
М.Якубчик, Р.Міштал  Морфологія і кінетика росту кристалів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 180-184
Є.Якубчик, З.Стенпіень, П.Сіеміон  Кінетика кристалізації металічних стекол Co-Si-B // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 185-192
С.Вацке, К.Ксьонжек, Т.Гурецкі  Вакансійна модель плавлення та зміни енергії активації самодифузії інертних газів під час переходу з твердого у рідкий стан // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 193-199
Г.Клим, A.Інграм, O.Шпотюк, Я.Філіпецькі  Нанопориста функціональна кераміка шпінельного типу, охарактеризована за допомогою техніки ПАС // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 200-205
Е.Голіс  Фізичні та структурні властивості стекол PbO-Bi2O3-Ga2O3 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 206-210
І.Щигел  Фазова рівновага в системі CePO4-K4P2O7-KPO3 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 211-218
В.Томашевич, П.Григіель  Термостимульовані струми у невпорядкованих твердих тілах, що виникають під час покрокового нагрівання // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 219-231
Я.Вонсік  Зростання величини потоку через горизонтальну мембрану NF-45 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 232-237
Т.Гурецькі, Ч.Гурецькі, К.Ксоонжек, С.Вацке  Ефективна енергія формування вакансій та енергія зв'язку розчин-вакансія в бінарних сплавах на основі міді // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 238-244
З.Олесік, Я.Олесік  Ефекти гістерезису в явищі електронної емісії, спричиненої електричними полями // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 245-253
Ч.Гурецькі, Т.Гурецькі, А.Коздрась, Р.Головчак  Методи диференціального термічного аналізу (ДТА) та екзоелектронної емісії (ЕЕЕ) в застосуванні до кінетики фазових переходів у склоподібних халькогенідних напівпровідниках системи AsxSe100-x // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 254-260
Ч.Гурецькі, Т.Гурецькі  Вплив тривалості зберігання на термічну стабільність і кінетику кристалізації металічного скла Ni78SixB22-x // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 261-267
А.Гіл  Ефект кристалічного поля в сполуках типу RTxX2 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 268-279
Д.Ман, М.Подоляк, Р.Ольчава  Вплив заряджених домішок на енергію зв'язку електричних дипольних систем, що імітують поверхневі шари ліпідних мембран - комп'ютерна модель // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 280-286
В.Балицька, О.Шпотюк  Математичний опис кінетики старіння в топологічно невпорядкованих твердих тілах // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 287-292
М. Піасецкі, П. Бронгель, І. Кітик  Оптично активні фази в стеклах Ge2O-PbO, легованих Er // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 293-298
Л. Ласковскі, М. Ласковска, Г. Лах, Д. Свіонтек  Еволюційна стратегія для апроксимування коефіцієнтів рівняння Гавриляка-Негамі під час дослідження явища діелектричної релаксації // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 299-304
Я. Вонсік  Фізичні основи протидії сильним впливам в тейквондо // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 305-309
Я. Олесік  Феноменологічна модель електронної емісії, стимульованої полем в системі метал-діелектрик-напівпровідник // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 310-317
М. Шпотюк, М. Ваків  Вплив γ-випромінювання на фізичне старіння в As-Se стеклах // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 318-321
С. Канія  Перенесення носіїв заряду в тетраценових шарах з різним структурним впорядкуванням // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 322-336
І. Оленич  Вплив електричного поля на світловипромінювальні властивості поруватого кремнію // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  40, 2007.- С. 337-343
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти