Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори В. Савчин, П. Савчин
Назва статті ФОТОПЛЕОХРОЇЗМ АНІЗОТРОПНОГО КРИСТАЛА In4Se3
Анотація Експериментально досліджені спектри власної фотопровідності ша-руватого кристала р–In4Se3 у лінійно–поляризованому світлі для поляриза-цій Е||а, Е||в й Е||с. На підставі феноменологічного підходу проаналізовано залежності спектрів коефіцієнта фотоплеохроїзму та поляризаційної кван-тової ефективності від довжини дифузії та швидкості поверхневої рекомбі-нації. З’ясовано, що в області краю фундаментального поглинання спектри фотоплеохроїзму корелюють зі спектрами оптичного дихроїзму, а у висо-коенергетичній частині фотоплеохроїзм зумовлений анізотропією коефіці-єнта відбивання. Виявлено, що внаслідок пасивації поверхні зразка плівкою власного оксиду формується гетероперехід, який забезпечує зменшення ефективної товщини фотопровідного шару до товщини області об’ємного заряду у напівпровіднику.
Мова Українська
PDF формат В. Савчин, П. Савчин@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти