Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори В. Швець, М. Попряга, Є. Малиновський, С. Савенко, С. Дацько
Назва статті Теорія збурень для електроопору перехідних невпорядкованих металів
Анотація Для знаходження коефіцієнта електроопору використана теорія лінійної реакції Кубо і метод двочасових загаяних функцій Гріна. Електронна підсистема розглянута у моделі майже вільних електронів. Електронами провідності вважали лише s-електрони, роль d-електронів полягала у резонансному розсіюванні електронів провідності d-станами. У цьому разі гамільтоніан електронної підсистеми металу містить два малих параметри - псевдопотенціал електрон-іонної взаємодії і потенціал гібридизації s- і d-станів. Для оберненого часу релаксації, що характеризує електропровідність, побудований ряд теорії збурень за степенями зазначених параметрів. Внесок другого порядку за псевдопотенціалом збігається з результатом, який запропонував Займан для простих рідких металів, внесок другого порядку за потенціалом гібридизації збігається з результатом, який запропонував Мот для перехідних рідких металів. Як свідчать числові розрахунки, для більшості перехідних невпорядкованих металів суттєвими є обидва внески. Детальний вираз для внеску третього порядку отриманий уперше. Він складається з члена третього порядку за псевдопотенціалом і перехресного члена, що має другий порядок за потенціалом гібридизації і перший порядок за псевдопотенціалом. Числові розрахунки перехресного члена виконані вперше. Як об'єкт дослідження взято перехідні 3d-метали Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni. Перехресний член третього порядку виявився суттєвим для всіх розглянутих металів і становить 10-15% від члена другого порядку
Мова Українська
PDF формат В. Швець, М. Попряга, Є. Малиновський, С. Савенко, С. Дацько@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти