Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Прикладна математика
Дяконюк Л. М., Савула Я. Г Дослідження задачі тепломасоперенесення через тривимірне тіло з тонким плоским покриттям Детальніше
Дияк І.І. Симетрична скінченно-гранично-елементна апроксимація D- адаптивної моделі теорії пружності Детальніше
Томашевський О.М. Моделювання теплофізичних процесів виготовлення литих зубних протезів Детальніше
До 75-річчя Наума Петровича Флейшмана Детальніше
Роздуми про вченого-педагога Івана Дмитровича Квіта Детальніше
Флейшман Н.П., Койфман Ч.Н. Математичне моделювання гнучких з'єднувальних елементів Детальніше
Флейшман Н.П., Іванова Н.В. Використання методу довільних кривих у дослідженні задач статики теорії пластин Детальніше
Шинкаренко Г.А. Однокрокові рекурентні схеми інтегрування варіаційних задач для гіперболічних рівнянь Детальніше
Савула Я.Г., Кревс В.В. Про застосування методу декомпозиції області до задачі теплопровідності для тіла з тонким покриттям Детальніше
Шинкаренко Г.А., Шинкаренко О.Г. Чисельне дослідження варіаційних задач міграції пасивних домішок Детальніше
Кісіль Р.І., Муха І.С. Двовимірні схеми методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних гнучких тіл Детальніше
Дияк І.І., Макар В.М. Дослідження просторової динамічної задачі теорії пружності для неоднорідних анізотропних тіл Детальніше
Головач Н.П., Дияк І.І. Прямий метод граничних елементів чисельного розв'язування задачі термопружності Детальніше
Гарасим Я.С., Остудін Б.А. До питання розв'язності інтегрального рівняння осесиметричної задачі електростатики Детальніше
Роман Л.Л. Чисельне розв'язування задач пружності для круглих пластин Детальніше
Мисак Р.Т. Стаціонарне рівняння Ріккаті для визначення оптимального оператора-регуляризатора Детальніше
Голуб Б.М. Функції наповнення у глобальній оптимізації Детальніше
Демидович О.В., Цегелик Г.Г. Узагальнена задача про призначення та методи її розв'язування Детальніше
Содома І.М. Бухгалтерська звітність: проблеми достовірності інформації при сплаті податків юридичними особами Детальніше
Гачкевич О.Р., Дзюбачик О.М., Солодяк М.Т. Визначення гістерезисного тепла у феритах при індукційному нагріванні Детальніше
Копитко М.Ф., Савула Я.Г. Алгоритмічний підхід до дослідження задач пружного деформування оболонок Детальніше
Попов Б.О., Лаушник О.І. Наближення показникових функцій за допомогою спеціального виразу Детальніше
Барвінський А.Ф., Дрогомирецька Х.Т., Дудзяний І.М. Асимптотичні розвіязки узагальненої задачі Вітта у першому наближенні Детальніше
Дрогомирецька Х.Т. Про інтегрування спеціальних Ateb-функцій Детальніше
Цегелик Г.Г., Семенська О.Б. До вибору оптимального числа процесорів багатопроцесорних ЕОМ при пошуку інформації в послідовних файлах Детальніше
Данько О.І., Шинкаренко Г.А. Чисельне дослідження одновимірних задач п'єзоелектрики Детальніше
Горлач В.М., Кондратюк Я.В. Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 3. Аналіз впливу в'язкості середовищ Детальніше
Савула Я.Г., Шинкаренко О.Г. Стаблізація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок: протипотокова схема Детальніше
Муха І.С. Уточнена теорія термопружних оболонок з урахуванням залежності пружних констант матеріалу від температури Детальніше
Муха І.С. Дослідження пружного деформування складових тонкостінних гнучких тіл методом скінченних елементів Детальніше
Іванова Н.В. Нелінійне деформування гнучких оболонок з деформівною нормаллю Детальніше
Дороцька Х.С., Цегелик Г.Г. Побудова та аналіз оптимальних стратегій пошуку інформації в послідовних файлах для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів Детальніше
Демидович О.В. Математичне моделювання оптимального розподілу файлів в локальних обчислювальних мережах Детальніше
Щербина Н.М., Щербина Ю.М. Застосування методу лінеаризації до задачі оптимізації композитної оболонки Детальніше
Жук М.В., Кіндибалюк А.Ю. Розв'язування деякого нелінійного диференціального рівняння методом Канторовича Детальніше
Бартіш М.Я., Чипурко А.І. Дослідження одного рекурсивного методу розв'язування задачі про найменші квадрати Детальніше
Гарасим Я.С., Остудін Б.А. Наближене розв'язування деяких граничних задач теорії потенціалу методом інтегральних рівнянь без використання кубатурних формул Детальніше
Попович В.С., Гарматій Г.Ю., Іванків К.С. Нестаціонарна задача теплопровідності термочутливого циліндра з тонким покриттям Детальніше
Попович В.С., Іванків К.С., Гарматій Г.Ю. Осесиметрична квазістатична задача термопружності термочутливого циліндра з тонким покриттям Детальніше
Костенко С.Б., Попов Б.О. Знаходження рівномірного наближення неперервної функції сплайном із заданою похибкою Детальніше
Білик М.В., Горлач В.М., Трескот І.І. Основні принципи побудови інформаційної системи “Факультет” Детальніше
Завгородній П.Ф., Власюк А.П., Тимейчук О.Ю. Математичне моделювання впливу оребрення поверхні форми на процес лиття Детальніше
Іванків К.С., Щербатий М.В. До питання оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань Детальніше
Іванова Н.В. Дослідження чисельних розв'язків задач деформування зсувних оболонок Детальніше
Кардаш А.І. Розпаралелювання методу простої ітерації розв'язування СЛАР Детальніше
Кардаш А.І., Чулик І.І. Розпаралелювання методу Зейделя розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь Детальніше
Кардаш Я.А., Цегелик Г.Г. До побудови оптимальних імовірнісних двійкових дерев пошуку Детальніше
Катренко А.В. Проблеми представлення системи переваг особи, що приймає рішення Детальніше
Білинський М.Е., Переймибіда А.А. Діахронічна лінійність в автоматичному моделюванні парадигмотвірності девербативів англійської мови Детальніше
Катренко А.В. Слабка структурованість як властивість складних систем Детальніше
Кісіль Р.І., Муха І.С. Безумовно стійка схема методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних твердих тіл Детальніше
Козак В.Я., Ліщинський В.А. Побудова передавальних функцій лінійних нечітких систем Детальніше
Козаревська Ю.C., Кондратюк Я.В., Піскозуб О.Й., Шинкаренко Г.А. Адаптивна стабілізація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок Детальніше
Копитко М.Ф. Чисельно-аналітичний метод для дослідження задач пружного деформування шаруватих тіл Детальніше
Коркуна М.Д., Делявський М.В., Берегова Н.І. Про узагальнення класичної механіки руйнування однорідних матеріалів Детальніше
Коссак О.С., Савула Я.Г. D-адаптивна модель вільних коливань неоднорідних структур Детальніше
Костів О.В. Базові оператори обробки деревовидних структур Детальніше
Кравець Р.Б. Багатовимірна модель даних у системах аналітичної обробки інформації Детальніше
Кундрат М.М. Модель пружнопластичного тіла з лінійним включенням Детальніше
Кухарський В.М., Савула Я.Г. Використання проекційно-сіткових методів до розв'язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах Детальніше
Блажиєвська О.В. Про спряжений тепломасообмін при вільній конвекції у бінарній суміші газів поблизу вертикальної пластини Детальніше
Лаушник О.І., Попов Б.О. Наближення функцій сплайнами із заданою кількістю ланок Детальніше
Ліщинський В.А., Хома О.П. Підвищення ефективності синтезу скінченних автоматів Детальніше
Литвин Василь Об'єктно-орієнтований підхід до проектування баз даних Детальніше
Макар В.М. Чисельні схеми підвищення точності розрахунків на основі -адаптивної версії МСЕ Детальніше
Михайлюк М.Й. Про обернену задачу логарифмічного потенціалу в одному класі потенціалів Детальніше
Музичук А.О. Застосування інтегрального перетворення Лагера до розв'язування нестаціонарних граничних задач Детальніше
Муха І.С., Савула Н.Я. Чисельний аналіз рівнянь теорії оболонок Тимошенка з використанням апроксимацій функціями - "бульбашками" Детальніше
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В. Математична модель інформаційної системи, що розвивається Детальніше
Олійник Т.М., Остудін Б.А. Чисельне дослідження деяких просторових початково-крайових задач теплопровідності на основі методу граничних інтегральних рівнянь Детальніше
Бобало І.Ю. Процедура структуризації початковоє інформації для слабоструктурованих задач вибору Детальніше
Опир М.Ю., Черняхівський В.В. Алгоритми автоматичного розпізнавання ізолінії висот топографічних карт Детальніше
Пелещишин А. Побудова формальної моделі WEB-системи Детальніше
Переймибіда А.А. Про деякі підходи до роботи з розрідженими матрицями із групованими ненульовими елементами Детальніше
Попов Б.О. Використання комп'ютерної алгебри для побудови балансних наближень Детальніше
Сеньо П.С. Розв'язання основної задачі математичної статистики методами інтервального аналізу Детальніше
Тарасов Д.О. Засоби забезпечення цілісності даних на основі промислових стандартів Детальніше
Твердохліб І.П., Цегелик Г.Г. Метод визначення стабілізованої функції споживання Детальніше
Філяк М.І., Цегелик Г.Г. Ефективність методів послідовного перегляду і блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів Детальніше
Хапко Р.С. Про методи Роте та інтегральних рівнянь для чисельного розв'язування другоє початково-крайової задачі для телеграфного рівняння Детальніше
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В. Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій двох дійсних змінних, заданих таблично Детальніше
Буй Д.Б. Загальні властивості операції рекурсії Детальніше
Шахно С.М., Недашковський П.М. Програмна реалізація методів розв`язування нелінійних задач про найменші квадрати Детальніше
Шипка Й. Г., Шипка Р. Й. Оптимізація керування температурними напруженнями тонкої круглої пластинки Детальніше
Щербина Н.М. Чисельно - аналітичний метод розв'язування крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами Детальніше
Щербина Н.М., Максимук О.В. Контактна міцність з'єднання композитної циліндричної оболонки з жорстким бандажем Детальніше
Буй Д.Б., Поляков С.А. Композиційні структури SQL - подібних мов: фільтрація та повний образ Детальніше
Вагін П.П., Іщук Ю.В. Водна ерозія грунтів на основі емпіричної моделі (для різних типів грунтів) Детальніше
Вагін П.П., Лучко Г.Й., Федорович В.Я. Моделювання динаміки ерозії водного каналу Детальніше
Бартіш М.Я. Про методи типу Ньютона розв'язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум Детальніше
Вагін П.П., Піскозуб О.Й. Моделювання впливу рельєфу місцевості на поверхнево-схилову ерозію грунту Детальніше
Венгерський П.С., Косарев Д. В., Чоботок Ю.О., Шинкаренко Г.А. Система візуалізації та моделювання процесів на рельєфі поверхні Детальніше
Венгерський П.С., П'єц Ю.Я. Прискорення збіжності інтервальних ітераційних методів для розв'язування систем нелінійних рівнянь з домінуючою діагоналлю Детальніше
Венгерський П.С., Смушак Н.Я., Шинкаренко Г. А. Побудова математичної моделі стоку вологи на поверхні водозбору Детальніше
Венгерський П.С., Трушевський В.М., Сеньо П.С. Оцінка глибини рекурсії одного класу двосторонніх методів Детальніше
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А. Верхівка системи класів програмної реалізації чисельних методів Детальніше
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А. Розв'язуваність варіаційної задачі узагальненої термопружності Детальніше
Гарасим Я.С., Остудін Б.А. Про особливості чисельного розв'язання двовимірних інтегральних рівнянь першого роду в задачах теорії потенціалу Детальніше
Головач Н.П., Дияк І.І. Алгоритм обчислення температурних деформацій у задачі термопружності ПМГЕ Детальніше
Бернакевич І.Є. Нестаціонарні процеси в системі "циліндрична оболонка - ідеальна рідина" Детальніше
Головащенко В.В., Лихочвор В.В., Цегелик Г.Г. Експертна система підтримки прийняття рішень вибору оптимальної технології вирощування сільськогосподарських культур Детальніше
Голуб Б.М., Оліярник Ю.П. Локальне збільшення функції мети в тунельних алгоритмах глобальної мінімізації Детальніше
Голуб Б.М., Щербина Ю.М. Квазіньютонівська модифікація методу лінеаризації для розв'язування задач математичного програмування Детальніше
Дзіковська Мирослава Представлення даних для стійкого розуміння мови у діалоговій системі TRІPS-98 Детальніше
Дороцька Х.С., Цегелик Г.Г. До побудови оптимальних моделей однорівневих індексно-послідовних файлів Детальніше
Дияк І.І. Адаптивний алгоритм для задачі теорії пружності на основі гібридних апроксимацій Детальніше
Дубров Я.О. Теорія дескрипційних морфізмів. Моделювання ментальних стрибків у контексті теореми Гйоделя Детальніше
Дудзяний І.М., Дудзяний С.І. До питання стійкості інваріантних торів імпульсних систем Детальніше
Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Комбінований метод обчислення потенціалу електростатичного поля для осесиметричних систем Детальніше
Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Різницева схема підвищеного порядку точності для рівняння Пуассона в просторовому випадку Детальніше
Дяконюк Л.М., Савула Я.Г. Комп'ютерне моделювання теплоперенесення у шарі з тонким покриттям Детальніше
Жежнич П. Проблеми подання часових даних в інформаційних системах (на прикладі системи "Eлектронного музею") Детальніше
Жук М.В., Кіндибалюк А.Ю. Застосування методу Канторовича для розв'язування бігармонічного рівняння Детальніше
Оліярник Ю.П. Приклад функції наповнення для побудови тунельних алгоритмів глобальної мінімізації Детальніше
Твердохліб І.П., Цегелик Г.Г. Метод визначення стабілізаційної функції споживання для регіональної ринкової системи з неоднорідною соціальною структурою населення Детальніше
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В. До побудови апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона для функцій двох дійсних змінних, заданих таблично Детальніше
Щербина Н.М. Про один чисельно - аналітичний метод розв'язування крайових задач Детальніше
Щербина Н.М., Щербина Ю.М. Задачі оптимального проектування композитних оболонок. 1. Неоднорідна оболонка мінімальної маси Детальніше
Вовк В.Д. Проблеми застосування об'єктного підходу до програмної реалізаціїє чисельних методів розв'язування початково-крайових задач Детальніше
Горлач В.М., Кондратюк Я.В. Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 4. Осесиметрична задача для ізотропних середовищ з в'язкістю Детальніше
Грицько Є.Г., Гудзь Р.В., Журавчак Л.М., Фітель Г.В. Числово-аналітичний спосіб розв'язування нестаціонарної задачі теплопровідності з нелінійними граничними умовами Детальніше
Бартіш М.Я., Николайчук О.В., Чипурко А.І. Про деякі різницеві модифікації методу Гаусса-Ньютона для нелінійної задачі найменших квадратів з малою нормою нев'язки Детальніше
Дияк І.І. Комбінована чисельна схема для дослідження задач пластичності Детальніше
Дубовик А.В., Олійник А.М. Застосування методів комп'ютерної алгебри до розв'язування осесиметричної задачі теорії пружності та теплопровідності Детальніше
Дудзяний І.М., Цимбал В.М. Деяка задача для сингулярно збуреного рівняння третього порядку Детальніше
Жук М.В. Застосування методу Канторовича для систем диференціальних рівнянь у випадку крайових умов мішаної задачі Детальніше
Козаревська Ю.С., Шинкаренко Г.А., Шинкаренко О.Г. Регуляризація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок: локалізовані найменші квадрати Детальніше
Козяк О.М., Шинкаренко Г.А., Шинкаренко O.Г. Чисельне розв'язування узагальнених задач оптимального розміщення джерела пасивної субстанції Детальніше
Костенко А.В., Засадна Х.О. Достатні умови оптимального за швидкодіую керування нагріванням термочутливих тіл Детальніше
Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Квазілінеаризація задачі термопружності для гнучких оболонок з деформівною нормаллю Детальніше
Кревс В.В., Савула Я.Г. Про ієрархічну модель теплопровідності тонкого шару Детальніше
Марчук М.В., Хом'як М.М. Варіаційний підхід в задачі про неідеальний міжшаровий контакт Детальніше
Щербина М.Ю. Реалізація Outline з використанням Mіcrosoft Visual C++ 1.51 і бібліотеки класів Mіcrosoft Foundation Class Детальніше
Возняк Г.М., Кардаш А.І. Обірваний шлях Детальніше
Костовський О.М., Костовський В.О. Роботи І.В.Вітенька в логіці та теорії програмування Детальніше
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти