Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична


Випуск
50
Рік 1998
Білик М.В., Горлач В.М., Трескот І.І.  Основні принципи побудови інформаційної системи “Факультет” // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 10-11
Завгородній П.Ф., Власюк А.П., Тимейчук О.Ю.  Математичне моделювання впливу оребрення поверхні форми на процес лиття // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 100-103
Іванків К.С., Щербатий М.В.  До питання оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 103-106
Іванова Н.В.  Дослідження чисельних розв'язків задач деформування зсувних оболонок // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 106-109
Кардаш А.І.  Розпаралелювання методу простої ітерації розв'язування СЛАР // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 110-112
Кардаш А.І., Чулик І.І.  Розпаралелювання методу Зейделя розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 112-115
Кардаш Я.А., Цегелик Г.Г.  До побудови оптимальних імовірнісних двійкових дерев пошуку // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 116-117
Катренко А.В.  Проблеми представлення системи переваг особи, що приймає рішення // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 118-120
Білинський М.Е., Переймибіда А.А.  Діахронічна лінійність в автоматичному моделюванні парадигмотвірності девербативів англійської мови // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 12-15
Катренко А.В.  Слабка структурованість як властивість складних систем // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 120-122
Кісіль Р.І., Муха І.С.  Безумовно стійка схема методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних твердих тіл // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 123-125
Козак В.Я., Ліщинський В.А.  Побудова передавальних функцій лінійних нечітких систем // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 125-127
Козаревська Ю.C., Кондратюк Я.В., Піскозуб О.Й., Шинкаренко Г.А.  Адаптивна стабілізація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 127-130
Копитко М.Ф.  Чисельно-аналітичний метод для дослідження задач пружного деформування шаруватих тіл // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 130-133
Коркуна М.Д., Делявський М.В., Берегова Н.І.  Про узагальнення класичної механіки руйнування однорідних матеріалів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 134-136
Коссак О.С., Савула Я.Г.  D-адаптивна модель вільних коливань неоднорідних структур // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 137-139
Костів О.В.  Базові оператори обробки деревовидних структур // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 140-142
Кравець Р.Б.  Багатовимірна модель даних у системах аналітичної обробки інформації // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 142-144
Кундрат М.М.  Модель пружнопластичного тіла з лінійним включенням // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 145-148
Кухарський В.М., Савула Я.Г.  Використання проекційно-сіткових методів до розв'язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 148-152
Блажиєвська О.В.  Про спряжений тепломасообмін при вільній конвекції у бінарній суміші газів поблизу вертикальної пластини // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 15-18
Лаушник О.І., Попов Б.О.  Наближення функцій сплайнами із заданою кількістю ланок // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 153-156
Ліщинський В.А., Хома О.П.  Підвищення ефективності синтезу скінченних автоматів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 156-157
Литвин Василь  Об'єктно-орієнтований підхід до проектування баз даних // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 158-159
Макар В.М.  Чисельні схеми підвищення точності розрахунків на основі -адаптивної версії МСЕ // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 160-162
Михайлюк М.Й.  Про обернену задачу логарифмічного потенціалу в одному класі потенціалів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 162-165
Музичук А.О.  Застосування інтегрального перетворення Лагера до розв'язування нестаціонарних граничних задач // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 165-171
Муха І.С., Савула Н.Я.  Чисельний аналіз рівнянь теорії оболонок Тимошенка з використанням апроксимацій функціями - "бульбашками" // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 171-173
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В.  Математична модель інформаційної системи, що розвивається // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 174-176
Олійник Т.М., Остудін Б.А.  Чисельне дослідження деяких просторових початково-крайових задач теплопровідності на основі методу граничних інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 176-179
Бобало І.Ю.  Процедура структуризації початковоє інформації для слабоструктурованих задач вибору // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 18-21
Опир М.Ю., Черняхівський В.В.  Алгоритми автоматичного розпізнавання ізолінії висот топографічних карт // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 180-182
Пелещишин А.  Побудова формальної моделі WEB-системи // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 182-184
Переймибіда А.А.  Про деякі підходи до роботи з розрідженими матрицями із групованими ненульовими елементами // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 185-187
Попов Б.О.  Використання комп'ютерної алгебри для побудови балансних наближень // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 188-191
Сеньо П.С.  Розв'язання основної задачі математичної статистики методами інтервального аналізу // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 191-194
Тарасов Д.О.  Засоби забезпечення цілісності даних на основі промислових стандартів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 194-196
Твердохліб І.П., Цегелик Г.Г.  Метод визначення стабілізованої функції споживання // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 196-200
Філяк М.І., Цегелик Г.Г.  Ефективність методів послідовного перегляду і блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 200-203
Хапко Р.С.  Про методи Роте та інтегральних рівнянь для чисельного розв'язування другоє початково-крайової задачі для телеграфного рівняння // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 203-209
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В.  Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій двох дійсних змінних, заданих таблично // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 209-211
Буй Д.Б.  Загальні властивості операції рекурсії // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 21-23
Шахно С.М., Недашковський П.М.  Програмна реалізація методів розв`язування нелінійних задач про найменші квадрати // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 211-213
Шипка Й. Г., Шипка Р. Й.  Оптимізація керування температурними напруженнями тонкої круглої пластинки // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 214-216
Щербина Н.М.  Чисельно - аналітичний метод розв'язування крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 217-218
Щербина Н.М., Максимук О.В.  Контактна міцність з'єднання композитної циліндричної оболонки з жорстким бандажем // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 219-222
Буй Д.Б., Поляков С.А.  Композиційні структури SQL - подібних мов: фільтрація та повний образ // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 24-26
Вагін П.П., Іщук Ю.В.  Водна ерозія грунтів на основі емпіричної моделі (для різних типів грунтів) // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 27-29
Вагін П.П., Лучко Г.Й., Федорович В.Я.  Моделювання динаміки ерозії водного каналу // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 29-32
Бартіш М.Я.  Про методи типу Ньютона розв'язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 3-6
Вагін П.П., Піскозуб О.Й.  Моделювання впливу рельєфу місцевості на поверхнево-схилову ерозію грунту // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 32-34
Венгерський П.С., Косарев Д. В., Чоботок Ю.О., Шинкаренко Г.А.  Система візуалізації та моделювання процесів на рельєфі поверхні // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 35-38
Венгерський П.С., П'єц Ю.Я.  Прискорення збіжності інтервальних ітераційних методів для розв'язування систем нелінійних рівнянь з домінуючою діагоналлю // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 38-41
Венгерський П.С., Смушак Н.Я., Шинкаренко Г. А.  Побудова математичної моделі стоку вологи на поверхні водозбору // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 41-45
Венгерський П.С., Трушевський В.М., Сеньо П.С.  Оцінка глибини рекурсії одного класу двосторонніх методів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 45-48
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А.  Верхівка системи класів програмної реалізації чисельних методів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 48-51
Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А.  Розв'язуваність варіаційної задачі узагальненої термопружності // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 51-54
Гарасим Я.С., Остудін Б.А.  Про особливості чисельного розв'язання двовимірних інтегральних рівнянь першого роду в задачах теорії потенціалу // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 54-59
Головач Н.П., Дияк І.І.  Алгоритм обчислення температурних деформацій у задачі термопружності ПМГЕ // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 59-62
Бернакевич І.Є.  Нестаціонарні процеси в системі "циліндрична оболонка - ідеальна рідина" // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 6-10
Головащенко В.В., Лихочвор В.В., Цегелик Г.Г.  Експертна система підтримки прийняття рішень вибору оптимальної технології вирощування сільськогосподарських культур // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 62-65
Голуб Б.М., Оліярник Ю.П.  Локальне збільшення функції мети в тунельних алгоритмах глобальної мінімізації // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 65-67
Голуб Б.М., Щербина Ю.М.  Квазіньютонівська модифікація методу лінеаризації для розв'язування задач математичного програмування // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 67-71
Дзіковська Мирослава  Представлення даних для стійкого розуміння мови у діалоговій системі TRІPS-98 // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 71-74
Дороцька Х.С., Цегелик Г.Г.  До побудови оптимальних моделей однорівневих індексно-послідовних файлів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 75-77
Дияк І.І.  Адаптивний алгоритм для задачі теорії пружності на основі гібридних апроксимацій // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 78-80
Дубров Я.О.  Теорія дескрипційних морфізмів. Моделювання ментальних стрибків у контексті теореми Гйоделя // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 81-84
Дудзяний І.М., Дудзяний С.І.  До питання стійкості інваріантних торів імпульсних систем // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 84-87
Дудикевич А.Т., Левицька С.М.  Комбінований метод обчислення потенціалу електростатичного поля для осесиметричних систем // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 87-91
Дудикевич А.Т., Левицька С.М.  Різницева схема підвищеного порядку точності для рівняння Пуассона в просторовому випадку // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 91-93
Дяконюк Л.М., Савула Я.Г.  Комп'ютерне моделювання теплоперенесення у шарі з тонким покриттям // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 93-95
Жежнич П.  Проблеми подання часових даних в інформаційних системах (на прикладі системи "Eлектронного музею") // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 95-98
Жук М.В., Кіндибалюк А.Ю.  Застосування методу Канторовича для розв'язування бігармонічного рівняння // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 98-100
Возняк Г.М., Кардаш А.І.  Обірваний шлях // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 222-227
Костовський О.М., Костовський В.О.  Роботи І.В.Вітенька в логіці та теорії програмування // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 227-228
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти